Persondatapolitik

1 ANSVAR

1.1 Beskyttelse af dine Persondata har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter/gods eller dine serviceydelser.
1.2 Vi behandler Persondata og har derfor vedtaget denne Persondata Politik, der beskriver, hvordan vi behandler dine Persondata.

 

2 SELSKAB

2.1 Selskabet er:
Behavior CPH ApS
CVR-nummer: 38553437
Kong Georgs Vej 19
DK-2000 Frederiksberg
Danmark
(Herefter benævnt ”Behavior CPH”)

T: 5362 6602
E: info@b-cph.com
W: www.behavior.dk

 

3 PERSONDATA

3.1 Det er vigtigt for os, at dine Persondata opbevares sikkert og fortroligt. Vi har procedurer for indsamling, opbevaring, sletning, opdatering og videregivelse af Persondata for at hindre uautoriseret adgang til dine Persondata og for at opfylde gældende lovgivning.

3.2 Vi sikrer fair og transparent databehandling. Når vi beder dig om at stille dine Persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke Persondata vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine Persondata. Vi indsamler ikke oplysninger som ikke er relevante for sagen. Indsamles unødig oplysninger, slettes oplysninger omgående.

3.3 Nedenstående retningslinjer beskriver hvilke typer af Persondata, vi indsamler, hvordan vi behandler disse Persondata, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til denne Persondata Politik.

 

4 TYPER AF PERSONDATA

 • Almindelige Persondata (f.eks. navn og/eller brugernavn, adresse, e-mail, fødselsdato, køn, profilbillede, lokalisation, m.v.)
 • Trafikdata om brug af internettet via Google Analytics
 • Transaktionsdata
 • Unikke numre på netværksenheder
 • Kontaktinformation
 • Newsletter

 

5 FORMÅL

5.1 Vi indsamler og opbevarer dine Persondata til bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål.

5.2 Dine Persondata indsamles og anvendes til:

 • Forbedring af Behavior CPH’ rådgivning og andre tjenesteydelser.
 • Tilpasning af Behavior CPH’ kommunikation og markedsføring til dig
 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig
 • Direkte markedsføringsaktiviteter.
 • Optimering af hjemmeside.
 • Gennemførelse af en aftale eller foranstaltninger efter din anmodning herom.
 • Administration af din relation til Behavior CPH
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Retskrav

 

6 DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

6.1 Håndtering af begæringer fra den registrerede

6.1.1 Vores håndtering af de registreredes rettigheder er centraliseret. Den ansvarlige vil dog sjældent være tilstrækkeligt inde i den enkelte sag til at kunne bedømme, om den registreredes anmodning kan/bør imødekommes helt eller delvist. Besvarelsen vil derfor ske efter dialog med den relevante sagsbehandler, som kan redegøre for de hensyn, der taler for henholdsvis imod, at en anmodning/indsigelse imødekommes.

6.2 Indsigtsretten

6.2.1 Den registrerede har i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 15 ret til at få bekræftet, om der behandles Persondata om den pågældende, og vil i givet fald få adgang til Persondata (der skal udleveres en kopi af Persondata).

6.2.2 Den registrerede har endvidere ret til at få oplysninger om fornødne garantier, hvis vi har overdraget Persondata til tredjelande.

6.3 Dataportabilitet

6.3.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 desuden ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage Persondata om sig selv, som den pågældende selv har givet til Behavior CPH.

6.3.2 Adgangen til dataportabilitet omfatter kun oplysninger, den registrerede selv har givet, og vil kun omfatte behandlinger, der foretages automatisk. Adgangen til dataportabilitet vil desuden være særdeles begrænset, såfremt vi baserer vores behandlingshjemmel på andet grundlag end samtykke.

6.3.3 Det er vores vurdering, at retten til dataportabilitet kun kan gøres gældende i meget begrænset omfang i forhold til vores brugeroplysninger.

6.4 Ret til berigtigelse

6.4.1 I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 16 har den registrerede ret til at få urigtige Persondata om sig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Under hensyntagen til formålene med behandlingen har den registrerede desuden ret til få fuldstændiggjort ufuldstændige Persondata, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

6.4.2 Denne ret supplerer vores egen grundlæggende forpligtelse til kontinuerligt at sikre os, at der alene behandles korrekte og ajourførte oplysninger, jf. artikel 5, stk. 1, litra d.

6.5 Retten til at blive glemt

6.5.1 Den registrerede har efter databeskyttelsesforordningens artikel 17 ret til at få Persondata om sig selv slettet af os uden unødig forsinkelse. Modtager vi en berettiget anmodning herom, har vi i så fald pligt til at slette Persondata uden unødig forsinkelse.

6.5.2 Dog er retten begrænset sådan, at der ikke kan kræves sletning, hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 17, stk. 3, litra b og e.

6.5.3 Hvis vi er forpligtet til at slette Persondata efter artikel 17, som har været overladt til andre dataansvarlige eller databehandlere, skal vi underrette sådanne dataansvarlige eller databehandlere, som behandler Persondata, om, at den registrerede har anmodet om at få slettet alle link til eller kopier eller gengivelser af de pågældende Persondata.

6.6 Ret til indsigelse – også mod automatiserede afgørelser

6.6.1 Det følger af databeskyttelsesforordningens artikel 21, at den registrerede til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine Persondata, hvis behandlingen – herunder profilering – er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f. Disse bestemmelser omhandler adgangen til at behandle almindelige Persondata, hvis behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave i samfundets interesser, eller hvis behandlingen er nødvendig for at forfølge en berettiget interesse og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse.

6.6.2 Hvis der gøres indsigelse, må vi ikke længere behandle de pågældende Persondata, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser.

6.6.3 Også denne bestemmelse indeholder en række undtagelser, jf. artikel 22, stk. 2. Blandt andet gælder retten ikke, hvis afgørelsen er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, hvis behandlingen har hjemmel i lov, eller hvis behandlingen er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

6.7 Ret til dataminimering.

6.7.1 I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 18 har den registrerede ret til at få begrænset behandlingen af Persondata, hvis:

 • rigtigheden af Persondata bestrides af den registrerede, men kun i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om Persondata er korrekte
 • behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af Persondata og i stedet anmoder om, at anvendelsen heraf begrænses
 • den dataansvarlige ikke længere har brug for Persondata til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, men kun i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

6.7.2 Bestemmelsen vil efter vores vurdering kun få begrænset betydning for vores adgang til at behandle Persondata i vores arbejde.

6.7.3 Bestemmelsen supplerer desuden i vidt omfang vores egen selvstændige forpligtelse til kontinuerligt at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder for den registrerede.

7 BEHANDLINGSREGLER – GENERELT

7.1 Behandlingsprincipper
7.1.1 Vi vil behandle Persondata lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede.

7.1.2 Vores behandling af Persondata er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige, at Persondata skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. Persondata må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.

7.1.3 Persondata skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige, at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte

7.1.4 Vi behandler Persondata ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige, at Persondata skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere de registrerede i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende Persondata behandles.

7.1.5 Persondata skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige, at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for Persondata, herunder skal de beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse, under anvendelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger

 

8 ÆNDRING AF PERSONDATAPOLITIK

8.1 Behavior CPH kan til enhver tid og uden varsel ændre denne Persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af Behavior CPH’ brugere i forbindelse med brugernes login på Behavior CPH. Behavior CPH’ nye Persondatapolitik vil herefter være gældende for din brug af Behavior CPH.

 

9 HENVENDELSER

Hvis du har spørgsmål til nærværende Persondatapolitik, vores behandling af Persondata, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse: Behavior CPH ApS, Kong Georgs Vej 19 baghuset, DK-2000 Frederiksberg, Danmark , T:53626602 , E: info@b-cph.com, W: www.behavior.dk.

10 DATATILSYNET

10.1 Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Behavior CPH’ indsamling og behandling af dine Persondata:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk